ETIK

Paulina Lundén 

               Statsautoriseret translatør og tolk i polsk +45 50 52 58 56

ETIK


Det er blevet sagt, at etik er limen mellem mennesker, på samme måde kan man fristes til at sige, at en tolk er det. For når to eller flere personer, der ikke taler samme sprog, vil tale sammen, så må tolken træde til og lime deres samtale sammen i sin egenskab af sprogformidler.

”Etik beskriver de grundlæggende regler for god menneskelig adfærd. Den fortæller, hvordan vi bør gøre. Etikken er med til at sætte normerne for forholdet mellem os og forholdet mellem os og samfundet”. Lidt ligesom tolken er. Mennesker imellem deler ikke det samme etiske grundlag, og således er der vidt forskellige opfattelser af og holdninger til, hvilke værdier i livet, der vejer tungest.Translatørforeningen har forfattet nedenstående etiske regler for, hvorledes en god tolk og oversætter bør agere, og dem støtter Paulina Lundén til fulde op om med sin egen iboende forståelse af begrebet etik og sit faglige kodeks for sit virke som translatør.


A.        Ærlighed og integritet

Medlemmerne skal handle selvstændigt, ærligt og i overensstemmelse med de almindelige moralske principper, der er gældende i det danske samfund.

Markedsføringen af det enkelte medlems ydelser må ikke være misvisende og skal være i overensstemmelse med de faktiske forhold, herunder angivelse af gennemført uddannelse samt andre kvalifikationer og erfaringsbaggrund. Markedsføringslovens bestemmelser og øvrig lovgivning skal altid overholdes.

Medlemmerne skal udvise integritet i udførelsen af opgaverne og må ikke lade sig påvirke af egne eller andres interesser, således at der er fuld tillid til den udførte oversættelse eller tolkning.

Translatørbekræftelse af oversættelser indebærer, at oversættelsen skal afspejle udgangstekstens indhold og form uden ændring heri, således at modtageren af oversættelsen kan have tillid til, at indholdet af oversættelsen stemmer overens med udgangsteksten.

Medlemmerne skal overholde god forretningsskik, herunder betale fordringer i relation til deres virksomhed, når de forfalder til betaling. For at sikre uafhængighed i forhold til opgaver udført for offentlige myndigheder må medlemmerne ikke have væsentlig gæld til det offentlige.

Medlemmerne skal undlade at handle på en måde, der kan bringe dem selv og andre medlemmer eller tredjemand i miskredit. Medlemmerne må ikke være dømt for strafbare forhold, der begrunder en nærliggende fare for misbrug af stillingen eller hvervet som translatør og tolk.


B.        Kompetencer

Medlemmerne bør ikke oversætte eller tolke i sprogkombinationer eller inden for fagområder, som ligger uden for deres eget sproglige eller faglige kompetenceområde.

Dette udelukker ikke, at medlemmerne kan påtage sig formidling af opgaver, som ligger uden for deres eget sproglige eller faglige kompetenceområde.

Medlemmerne må ikke foretage translatørbekræftelse af opgaver, som ligger uden for den eller de sprogkombinationer, som har dannet grundlag for deres translatørbeskikkelse eller optagelse som medlem af Translatørforeningen.

Medlemmerne forpligter sig til at holde sig ajour inden for deres fag samt fastholde og udvikle deres faglige kompetencer. Der henvises til de regler for efteruddannelse samt fastholdelse og videreudvikling af kompetencer, der til enhver tid gælder for Translatørforeningen, og som er tilgængelige på Translatørforeningens website. Denne forpligtelse, som er en forudsætning for fortsat medlemskab, bekræftes hvert andet år i form af en erklæring om relevant erhvervsmæssig beskæftigelse og opfyldelse af efteruddannelseskravet i den forgangne toårsperiode.


C.        Tavshedspligt

Medlemmerne er underlagt tavshedspligt i forhold til alle oplysninger, der fremkommer i forbindelse med løsningen af en opgave.

Det betyder, at medlemmerne ikke til fordel for sig selv eller andre må handle eller undlade at handle på baggrund af viden, som er opnået i forbindelse med deres virke, herunder i forbindelse med forespørgsler om opgaver.

Alle oplysninger om kunden, opgaven og situationen skal behandles fortroligt og må ikke videregives til tredjemand.

Såfremt medlemmerne benytter sig af assistance til udførelsen af opgaver, herunder teknisk assistance, skal medlemmerne sikre sig, at de personer, som yder assistancen, er tilsvarende bundet af tavshedspligten, således at deres brud på tavshedspligten sidestilles med et brud på medlemmets tavshedspligt.

Tavshedspligten gælder også fortrolige oplysninger om andre medlemmer.


D.        Ubestikkelighed

Medlemmerne må aldrig modtage gaver eller tjenesteydelser (reelle som symbolske), der på nogen måde kan tænkes at være givet med en bagvedliggende hensigt i forhold til udøvelsen af deres virke.


E.         Uafhængighed

Medlemmerne skal undgå sammenblanding af arbejdsmæssige og private interesser, uanset om sådanne interesser er af politisk, økonomisk, religiøs eller anden art. Medlemmerne skal derfor afholde sig fra enhver disposition, herunder privatøkonomiske dispositioner, der kan skabe tvivl om deres uafhængighed. Hvis der opstår en interessekonflikt, skal kunden oplyses herom, og løsningen af opgaven skal afbrydes, hvis konflikten ikke kan løses eller accepteres.

Forvaltningslovens bestemmelser om inhabilitet finder tilsvarende anvendelse på medlemmerne. Medlemmerne må ikke have forbindelse til organisationer eller udenlandske repræsentationer mv., der kan give anledning til at rejse tvivl om, hvorvidt medlemmet vil kunne varetage arbejdet som translatør og tolk på en upartisk måde.


F.       Loyalitet over for kunden

Medlemmerne skal optræde i overensstemmelse med god forretningsskik over for kunden.

Der bør i de fleste tilfælde foreligge en skriftlig aftale med kunden om opgavens art, omfang, leveringsmåde, pris og leveringstid. Det kan f.eks. være i form af e-mailkorrespondance.

Kunden skal kunne have tillid til, at den aftalte pris og leveringstid for opgaven overholdes.

Ved tolkning skal medlemmerne møde op og gennemføre tolkningen som aftalt. Hvis en tolkeopgave skal udføres under uhensigtsmæssige forhold, herunder i relation til forberedelse, sikkerhed eller andre forhold, som kan påvirke kommunikationssituationen, bør kunden gøres opmærksom herpå med henblik på at sikre den bedst mulige kommunikation.

Hvis den tekst, som skal oversættes, indeholder væsentlige fejl, mangler eller tvetydigheder/upræcise formuleringer, bør kunden som hovedregel gøres opmærksom herpå.

Hvis en opgave ikke kan løses som aftalt, skal kunden underrettes herom så hurtigt som muligt, og medlemmet skal i så fald hjælpe kunden med at finde en anden løsning.

Hvis medlemmerne udfører opgaver som underleverandør, må slutkunden ikke kontaktes uden kundens forudgående godkendelse.


G.        Loyalitet over for andre medlemmer

Medlemmerne skal optræde loyalt over for de øvrige medlemmer af Translatørforeningen.

Medlemmerne skal hjælpe hinanden og Translatørforeningen i alle praktiske henseender og optræde respektfuldt over for hinanden.

Lundén v/Paulina Lundén      I     Abildtoften 20, 3660 Stenløse      I      CVR-nr. 31687063      I      mail@paulina-lunden.dk      I      (+45)  50 52 58 56